Ευρωπαϊκό Δίκαιο

1.α)Ποιες οι διαδικασίες λήψεως των αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα; β)Ποια η προβληματική της συνταγματικής ισχύος του κυρωτικού κανόνα δικαίου; γ)Ποιοι και με ποια ιδιότητα παρίστανται ενώπιον του ΔΕΚ στην προδικαστική δίκη; 2 α)Ποια η διαφορά μεταξύ Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη νομική φύση; β)Πως διαπλάστηκε συγκεκριμένα στη νομολογία του ΔΕΚ η αρχή της αυτονομίας της κοινοτικής έννομης τάξης; (νομολογιακές περιπτώσεις) γ) Ποιες δικονομικές οδούς διαθέτει ο ιδ