Members Login

Εγγραφή
Username:
Password:

Υπ’ αριθμ. 8/2012 απόφαση του Ειρηνοδικείου Θηβών
" Το Ειρηνοδικείο έκρινε ότι μοναδικό αξιόλογο περιουσιακό στοιχείο των αιτούντων, που μπορεί να εκποιηθεί και να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα... "
08/03/2012 13:04 - Δημήτριος Αναστασόπουλος

Ο αιτών και η αιτούσα είναι παντρεμένοι και διαρκούντος του γάμου τους έχουν αποκτήσει δύο τέκνα, ηλικίας σήμερα 4,5 και 9 ετών. Ο αιτών εργάζεται ως υπάλληλος γραφείου με μέσο μηνιαίο εισόδημα 1.144,14 ευρώ, ενώ η αιτούσα ως πωλήτρια με μέσο μηνιαίο εισόδημα 644,29 ευρώ. Οι συνολικές οφειλές του αιτούντος προς τις Τράπεζες ανέρχονται στο ποσό των 234.665,22, ενώ της αιτούσας στο ποσό των 232.093,97 ευρώ, συνολικά δε και οι δύο οφείλουν 466.759,16.

Το Ειρηνοδικείο έκρινε ότι μοναδικό αξιόλογο περιουσιακό στοιχείο των αιτούντων, που μπορεί να εκποιηθεί και να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα αποτελεί μία προκατασκευασμένη ισόγεια κατοικία, εμβαδού 80,27 τ.μ. με υπόγειο εμβαδού 55,54 τ.., κτισμένη επί οικοπέδου εμβαδού 509,75 τ.μ., που ανήκει κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου. Η εμπορική αξία της κατοικίας αυτής εκτιμήθηκε σε 100.000 ευρώ, λαμβανομένων υπόψη του είδους κατασκευής (προκατασκευασμένη), της περιοχής στην οποία βρίσκεται (Σχηματάρι Βοιωτίας), του εμβαδού της, της αντικειμενικής αξίας και των συνθηκών, που επικρατούν σήμερα στην αγορά ακινήτων λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας. Η κατοικία αυτή αποτελεί την κύρια κατοικία των αιτούντων και των τέκνων τους και η αξία της δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολόγητου ποσού, προσαυξημένο κατά 50% που απαιτεί ο νόμος για την εξαίρεσή της από την εκποίηση.

Περαιτέρω, ο αιτών είναι κύριος ενός ΙΧΕ οχήματος, εργοστασίου κατασκευής Renaut,  τύπου Megane, που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το έτος 2002, εμπορικής αξίας 2.500 ευρώ, η δε αιτούσα συγκύρια κατά ποσοστό 1/10 εξ αδιαιρέτου, επί ενός αγροτεμαχίου. Το ανωτέρω όχημα, ενόψει της εμπορικής του αξίας, του τύπου και της παλαιότητας του και της χρησιμότητάς του για τις μεταφορικές ανάγκες της τετραμελούς οικογένειας και τη μετάβαση του αιτούντα στην εργασία του, καθώς και το ανωτέρω ποσοστό συγκυριότητας επί αγροτεμαχίου δεν κρίνονται πρόσφορα προς εκποίηση γιατί δεν πρόκειται να προκαλέσουν αγοραστικό ενδιαφέρον, αλλά ούτε και να αποφέρουν κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτών τους, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ), γι αυτό και κρίθηκε ότι δεν πρέπει να διαταχθεί η εκποίησή τους.

Σύμφωνα με την απόφαση, δεν συντρέχει δόλος των αιτούντων, απορριπτόμενης της σχετικής ένστασης των Τραπεζών, καθώς δεν απέκρυψαν την οικονομική τους κατάσταση και τις δανειακές τους υποχρεώσεις στις τελευταίες, ενώ δεν νοείται δολιότητα του δανειολήπτη με μόνη την ανάληψη δανειακής υποχρέωσης, της οποίας η εξυπηρέτηση είναι επισφαλής, αλλά απαιτείται και η απ’ αυτόν πρόκληση άγνοιας της επισφάλειάς τους στους πιστωτές. Ακόμη, ενόψει της αρχής της ελευθερίας των συμβάσεων κατ΄ άρθρο 361 ΑΚ και της δυνατότητας της εκάστοτε Τράπεζας να απορρίψει την πρόταση των αιτούντων για την κατάρτιση της σύμβασης και μάλιστα κατόπιν ελέγχου του εισοδήματός τους και των περιουσιακών τους στοιχείων.

Το Ειρηνοδικείο απέρριψε, επίσης, τις ενστάσεις των Τραπεζών περί ανειλικρινούς δήλωσης των αιτούντων, καθώς και καταχρηστικής άσκησης της αίτησης και εν συνεχεία έκρινε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή στο Ν. 3869/2010 και ως εκ τούτου ρύθμισε κατά πρώτο λόγο τις οφειλές τους με μηνιαίες καταβολές για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών στις Τράπεζες. Ειδικότερα,  αφού λήφθηκαν υπόψη τα εισοδήματα και οι βασικές προσωπικές και οικογενειακές ανάγκες όρισε ότι ο μεν αιτών θα καταβάλλει για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των 200 ευρώ μηνιαίως προς τις Τράπεζες, η μεν αιτούσα το ποσό των 100 ευρώ μηνιαίως, ποσό το οποίο βρίσκεται μέσα στις οικονομικές τους δυνατότητες.

Προκειμένου δε να διασωθεί η κύρια κατοικία τους, θα πρέπει να καταβάλλουν, ακόμη, το 85% της εμπορικής της αξίας, δηλαδή το ποσό των 85.000 ευρώ, εντός χρονικού διαστήματος 15 ετών, λαμβανομένης υπόψη της διάρκειας των στεγαστικών δανείων, του συνόλου των χρεών, της οικονομικής τους δυνατότητας και της ηλικίας τους. Όρισε, επομένως, το Ειρηνοδικείο, ότι θα καταβάλλουν περαιτέρω, το ποσό των 236,11 ευρώ έκαστος επί 15 χρόνια, που θα αρχίσουν μετά τη λήξη της τριετούς περιόδου χάριτος από τη δημοσίευση της απόφασης.

Συνοψίζοντας, ο αιτών όφειλε συνολικά 234.665,22 ευρώ προς τις Τράπεζες, ενώ με τη ρύθμιση θα καταβάλλει συνολικά 52.100 ευρώ, απαλλάσσεται, επομένως, για το υπόλοιπο της οφειλής του ύψους 182.565,22 ευρώ, και έχουμε διαγραφή χρέους 77,8%. Η αιτούσα όφειλε συνολικά 232.093,97 ευρώ προς τις Τράπεζες, ενώ με τη ρύθμιση θα καταβάλλει συνολικά 47.300 ευρώ, απαλλάσσεται, επομένως, για το υπόλοιπο της οφειλής ύψους 184.793,97 ευρώ και έχουμε διαγραφή χρέους 79,62%. Και οι δύο λοιπόν, αντί για 466.759,16 ευρώ θα καταβάλλουν 99.400 ευρώ.

 

Δημήτριος Παν. Αναστασόπουλος
Δικηγόρος, LL.M (ΑΜ. ΔΣΑ 31101)

Ευελπίδων 31, Αθήνα
τηλ. 210 8824000, κιν. 697 6463300
 

Δείτε μελέτες του ίδιου συγγραφέα