Θράκη

Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης (Κομοτηνή). Φιλικής Εταιρείας 59 & Φιλίππου γωνία «Διογένειο Μέγαρο Κομοτηνής» Τ.Κ 69100 Τ.Θ.432

Τηλέφωνο 1 - Τηλ.: 2531085692 - Fax.: 2531023709

Τηλέφωνο 2 - Τηλ.: 2531080162