Υπουργείο Δικαιοσύνης

Γραφείο Νομικού Συμβούλου - Νομικός Σύμβουλος ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 96 - ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 2131307317


ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ - Τηλ.: 2131307520

ΠΑΡΕΔΡΟΣ - Τηλ.: 2131307523

ΠΑΡΕΔΡΟΣ - Τηλ.: 2131307318