Επιμελητήρια

Επαγγελματικό & Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης Κάβειρων 12, 69100, Κομοτηνή

Τηλ.: 2531022547
Fax.: 2531025866

info@everodopi.gr