Ένωση Δικ. Λειτουργών Συμβουλίου Επικρατείας

Ένωση Δικαστικών Λειτουργών Συμβούλιου Επικρατείας Πανεπιστημίου (Ελ. Βενιζέλου) 47-49, Μέγαρο Αρσακείου Αθήνα, 105 64

Τηλ.: 2103710121
Fax.: 2103231154

info@edil-ste.gr

www.edil-ste.gr