Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια

Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης ΦΡΑΓΚΩΝ 2-4, Τ.Κ 54 626, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ.: 2310 594222


www.dprotodikeio-the.gr/the/

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ - Τηλ.: 2310 594381

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΡΙΜ.ΣΥΜΒ. Δ/ΣΗΣ - Τηλ.: 2310 594222

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - Τηλ.: 2310 594281-82 - Fax.: 2310 594280

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ & ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ - Τηλ.: 2310 594271, 2310 594266 - Fax.: 2310-594270

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ - Τηλ.: 2310 594276