Φυλακές

Δικαστική Φυλακή Τρίπολης T.K.: 22100

Γραμματεία - Τηλ.: 2710 226707

Διεύθυνση - Τηλ.: 2710 232160 - Fax.: 2710 222271

Υπηρ. Εξωτ. Φρούρησης Φυλακών - Τηλ.: 2710 223935