Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκης Αριστοτέλους 22, Τ.Κ. 546 23 Θεσσαλονίκη

notarius@otenet.gr

www.notarius.gr

Τηλέφωνο 1 - Τηλ.: 2310221127 - Fax.: 2310263139

Τηλέφωνο 2 - Τηλ.: 2310270968